E-reprodukcje.net - Fotoalbumy i fotoksiążki, kalendarze ze zdjęciami, renowacja zdjęć, retusz zdjęć, fotomontaż, to i wiele więcej wykonujemy szybko i profesjonalnie - Zapraszamy


Masz pytanie?
Napisz do nas
reprodukcje@e-reprodukcje.net

Regulamin

Regulamin
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany poniższych warunków wymagają - pod rygorem nieważności pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a E-reprodukcje.net, przed złożeniem zlecenia.
 3. Znak firmowy "E-reprodukcje.net" jest wyłączną własnością właścicieli strony i podlega prawnej ochronie.
 4. E-reprodukcje.net ma pełne prawa autorskie do projektów, szablonów, treści na tej stronie jakiekolwiek kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z przedstawicielem E-reprodukcje.net. Wszystkie wzory zostały zaprojektowane osobiście przez właścicieli E-reprodukcje.net i nie mogą być produkowane przez osoby trzecie bez wiedzy i zgody przedstawiciela E-reprodukcje.net
 5. Zlecenia realizujemy jedynie po wpłacie należnej kwoty na konto (cena produktu + koszt wysyłki). Wyjątek stanowi oferta Reprodukcji gdzie zapłata następuje po akceptacji projektu przesłanego drogą mailową.
 6. E-reprodukcje.net ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia do wykonania bez podania przyczyny.
 7. E-reprodukcje.net zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia bądź realizacji zlecenia w przypadku, gdy wykonanie usługi naruszałoby powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.
 8. E-reprodukcje.net w przestrzeganiu prawa autorskiego zdane jest na oświadczenia klientów, dlatego przyjmując zlecenie przyjmuje równocześnie, że Klient posiada pełnię praw do wszystkich przekazywanych E-reprodukcje.net klisz fotograficznych i innych nośników danych. W przypadku jednak, gdy E-reprodukcje.net poprzez przyjęcie zlecenia, naruszy jakiekolwiek prawo osoby trzeciej, w szczególności zaś prawo autorskie, odpowiedzialność ponosi Klient. W takich przypadkach Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zwrotu kosztów poniesionych przez E-reprodukcje.net w związku z takimi roszczeniami.
 9. E-reprodukcje.net nie wystawia paragonów ani faktur.
 10. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w odpowiednim (dla danego rodzaju usługi) . W przypadku wystąpienia niezawinionego opóźnienia w wykonaniu usługi, E-reprodukcje.net zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania usługi o kolejny okres, w jakim usługa miała być wykonana.
 11. E-reprodukcje.net zastrzega sobie prawo do realizacji zlecenia w osobnych partiach, po uprzednim uzgodnieniu takiego odbioru z Klientem.
 12. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia, E-reprodukcje.net zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub anulowania zamówienia.
 13. W przypadku zleceń niestandardowych wyłączenie skuteczności poszczególnych zapisów Regulaminu - pod rygorem nieważności - wymaga pisemnych uzgodnień pomiędzy Klientem a E-reprodukcje.net, przed złożeniem zlecenia.
 14. Laboratorium zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień złożonych przez Klienta.
 15. Nie wysyłamy listów/ paczek za pobraniem.
 16. Wszystkie nasze przesyłki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej - zawsze paczką priorytetową, bądź na życzenie Klienta - kurierem.
 17. E-reprodukcje.net nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu przez Pocztę Polską.
 18. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej.
 19. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, załączając wszelkie odpowiednie negatywy i pozytywy w "źródłowej" i dokładnym opisem powodów reklamacji. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne lub różnice pomiędzy zamówieniem a dostarczonymi odbitkami.
 20. Zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.
 21. Różnice kolorystyczne kolejnych odbitek w stosunku do pierwszej kopii nie upoważniają do składania reklamacji.
 22. E-reprodukcje.net oświadcza a Klient przyjmuje do wiadomości, że nie może gwarantować 100% zgodności kolorystyki materiałów z ich wyświetleniem na różnych monitorach gdyż związane z tym różnice są spowodowane różnicami pomiędzy wyświetlaniem poszczególnych kolorów na monitorach.
 23. Reprodukcje.pl dołoży starań, aby odwzorowanie kolorów było jak najbardziej naturalne, jednak zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu Klienta nie związane z niską jakością, radykalną zmianą kolorów, nie będą uwzględniane.
 24. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści udzielonego Wykonawcy zlecenia nie podlegają reklamacji.
 25. W przypadku uzasadnionej reklamacji, o ile usługa została opłacona, E-reprodukcje.net zobowiązane jest do powtórnego wykonania usługi, jeśli jednak powtórne wykonanie usługi nie będzie w stanie usunąć reklamowanej wady, klient ma prawo odstąpić od udzielonego wcześniej zlecenia i otrzymać zwrot pieniędzy.
 26. E-reprodukcje.net nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne "szkody" powstałe w toku realizacji zlecenia wynikające z technicznej obróbki materiału zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji zamawianej usługi (np.: wywołanie nie naświetlonego lub zaświetlonego filmu).
 27. E-reprodukcje.net zastrzega sobie możliwość wykorzystania tzw. kadrów technologicznych (początek bądź koniec filmu), do obróbki laboratoryjnej.
 28. E-reprodukcje.net ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania warunków realizacji zamówienia oraz regulaminu.
 29. E-reprodukcje.net nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie sprzętu fotograficznego oraz nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt fotograficzny przesłany do E-reprodukcje.net (np.: w celu wyjęcia filmu).
 30. E-reprodukcje.net w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Klientów.
 31. Dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu i ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
Valid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!All copyrights reserved E-reprodukcje.net 2009-2017